De boerderij ligt bij Aduard, vlakbij de stad Groningen in het cultuurhistorisch gebied Middag Humsterland. Er is nu 63 hectare grasland, de grondsoort is zware zeeklei

Het bedrijf bestaat sinds 1901, toen overgrootvader in Bergeijk (Nbr) op een pachtboerderij voor zichzelf begon. Na 4 generaties, bijna een eeuw later, is het bedrijf verplaatst naar Zuilichem (gem Zaltbommel). Niet veel later was de grond van die boerderij nodig voor natuurontwikkeling, daarom is het bedrijf in 2009 opnieuw verhuisd, nu naar Aduard.

Bij de verhuizing is gestopt met koeien melken met de bedoeling om in 2015, na afloop van de melkquotering, weer te beginnen. Ter overbrugging is er een contract voor weidevogelbeheer (2010-2015). En er zijn nu wat zoogkoeien met kalveren. Het meeste gras wordt als hooi verkocht aan andere boeren.

Het is een eenmansbedrijf. 1,5 hectare grond met daarop de woning en bedrijfsgebouwen zijn eigendom, 61,5 hectare grond wordt gepacht.

Camera 025

Biologisch.

In 2000 is omgeschakeld naar Biologische productie (EKO) en daarna naar BD (Demeter). Na de verhuizing is de boerderij in Aduard ook weer omgeschakeld en heeft het EKO keurmerk, gecontroleerd door SKAL: www.skal.nl

Dit betekent geen gebruik van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, antibiotica en gentech (GGO). De koeien lopen van de vroege lente tot laat in het najaar buiten in de weide, ze eten het gras, de klavers en kruiden die er groeien. De mest van de koeien houdt het grasland vruchtbaar. Het aantal koeien, en daarmee de hoeveelheid mest, is in balans met wat er groeit op het grasland. Daarmee is er een gesloten kringloop op het bedrijf, een duurzame vorm van veehouderij.

grutto

Weidevogels.

Weidevogels hebben het moeilijk, daarom helpen wij ze. De bekendste soorten zijn Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur. www.weidevogelboerderijen.nl of www.redderijkeweide.nl

Vroeg in het voorjaar zetten we het water in de sloten hoger zodat er natte plekken ontstaan waar de vogels graag zitten. In de broedperiode laten we het grasland met rust, het gras maaien we pas als de jonge vogeltjes uit het ei zijn en ook dan blijven er stroken gras staan om te schuilen.

Het weidevogelbeheer doen we met een groep boeren samen in Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland. www.stadenommeland.com

Landschap.

De boerderij ligt in een oud cultuurlandschap, in onze kavel hebben we een wierde, een dijk uit de 14e eeuw en veel bochtige sloten. Met wat aangepast beheer kan dit in stand gehouden worden.

Subsidies.

Het weidevogelbeheer leidt tot minder opbrengst van het grasland en het instand houden van het landschap geeft extra kosten. Dit wordt gecompenseerd door subsidies uit Europese en provinciale fondsen. Met deze subsidies kon de laatste jaren de pacht ongeveer betaald worden. In 2015 gaat het subsidiebeleid op de schop; de betalingen voor weidevogel- en landschapsbeheer worden veel lager. Meer omzet is daarom nodig. Het melkquotum vervalt in 2015 en dit is een mooi moment om weer te beginnen met melken.

Weer Melken!

We gaan weer koeien melken, met behoud van het duurzame karakter van het bedrijf. Nog in 2014 starten we met 20 koeien in voorjaar 2015 komen er nog 40 bij.

De melk wordt geleverd aan zuivelcoöperatie Friesland-Campina, na een opstartperiode weer als vanouds aan de biologische afdeling: www.ecomel.nl

Technisch is het bedrijf op orde, er zijn ruime stallen. In een volgende fase willen we investeren in zonnepanelen en andere energiebesparende voorzieningen.

Financiering? Crowdfunding!

Voor de aankoop van 60 melkkoeien is geld nodig.  De Rabobank wilde niet extra financieren, daarom hebben we contact gezocht met  www.geldvoorelkaar.nl  De aanvraag is grondig voorbereid en op 9 oktober om 11.00 online gezet. Tot onze grote verbazing was het project in een uur volgeschreven, door 80 inschrijvers.